ง30241


 วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ง30241
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4

เรื่อง อินเตอร์เน็ต

คำแนะนำในการเข้าศึกษาเรียนรู้  ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. เลื่อนเม้าส์ ไปชี้ที่ หัวข้อหรือรายการที่จะศึกษา/ปฏิบัติ  แล้วคลิกเม้าส์
2. จะเข้าไปในหน้ารายวิชาที่เราเรียน ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา และทำแบบทดสอบตามลำดับจากบน ลงล่างหรือตามที่ครูผู้สอนแนะนำอย่างเคร่งครัด
3. หากผู้เรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูผู้สอนได้ที่ E-mail : p_tayval@hotmail.com
หรือที่เฟคบุ๊ค http://www.facebook.com/krutae
และสามารถโพสต์ถามครูได้ที่ด้านล่างของหน้านี้อีกทางหนึ่งก็ได้ครับ…

 

%d bloggers like this: