ง30246


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา    คอมพิวเตอร์กราฟิก  รหัสวิชา 30246

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6        เวลา   40   ชั่วโมง

คำแนะนำในการเข้าเรียน
     1. ให้นักเรียนศึกษาตามลำดับจากบนลงล่าง หรือตามที่ครูผู้สอนแนะนำ

….2. ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งในเอกสารหรือใบงานอย่างเคร่งครัด

หน่วยที่ 1 เรื่อง แนะนำ Adobe Photoshop

>> แบบทดสอบก่อนเรียน <<

ใบความรู้ที่ 1.1  โปรแกรมตกแต่งภาพ

ใบความรู้ที่ 1.2 ทฤษฎีสี

ใบความรู้ที่ 1.3 หลักการใช้สี

>> แบบทดสอบหลังเรียน <<

หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างภาพ

>> แบบทดสอบก่อนเรียน <<

ใบความรู้ที่ 2.1 การสร้างภาพพาโนรามา

ใบความรู้ที่ 2.2 การต่อภาพ

ใบความรู้ที่ 2.3 การ์ดอวยพร

ใบความรู้ที่ 2.4 การทำโปสเตอร์

>> แบบทดสอบหลังเรียน <<

หน่วยที่ 3 เรื่อง การใช้เอฟเฟกต์ตกแต่ง แก้ไข ภาพบุคคล

>> แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 <<

ใบความรู้ที่ 3.1-3.2 การตกแต่งใบหน้า

>> แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3  <<

หน่วยที่ 4 เรื่อง การใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม

>> แบบทดสอบก่อนเรียน <<

ใบความรู้ที่ 4.1 การวาดการ์ตูน

ใบความรู้ที่ 4.2 การสร้างภาพพื้นหลัง

ใบความรู้ที่ 4.3 อักษรประดิษฐ์

ใบความรู้ที่ 4.4 ภาพพื้นหลังเรืองแสง

ใบความรู้ที่ 4.5 การสร้างไอคอนทรงกลม

>> แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4  <<

หน่วยที่ 5 เรื่อง การปรับแต่งภาพ

>> แบบทดสอบก่อนเรียน <<

ใบความรู้ที่ 5.1 การปรับภาพให้คมชัด

ใบความรู้ที่ 5.2 การใส่เส้นกรอบให้กับภาพ

ใบความรู้ที่ 5.3 การสร้างภาพขอบเบลอ

>> แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 <<

%d bloggers like this: