Monthly Archives: พฤษภาคม 2014

คุยกันก่อน


สำหรับวิธีการและขั้นตอนในการเข้าศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนนั้น  ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. เลื่อนเม้าส์ ไปชี้ที่ เมนู  รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ม.1  หรือเมนู ง20241 ด้านบน เลือกหัวข้อ  แล้วคลิกเม้าส์

2. จะเข้าไปในหน้ารายวิชาที่เราเรียน ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา และทำแบบทดสอบตามลำดับจากบน ลงล่างหรือตามที่ครูผู้สอนแนะนำ

3. หากผู้เรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูผู้สอนได้ที่ E-mail : p_tayval@hotmail.com

หรือที่เฟคบุ๊ค http://www.facebook.com/krutae

และสามารถโพสต์ถามครูได้ที่ด้านล่างของหน้านี้อีกทางหนึ่งก็ได้ครับ…

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์


แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล  ชั้น ให้ครบถ้วน

> คลิกที่นี่ เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ <<

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์


แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล  ชั้น ให้ครบถ้วน

> คลิกที่นี่ เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ <<

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล  ชั้น ให้ครบถ้วน

>คลิกที่นี่ เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ<<

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์


แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล  ชั้น ให้ครบถ้วน

>คลิกที่นี่ เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ<<

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์


แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล  ชั้น ให้ครบถ้วน

>คลิกที่นี่ เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ<<

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล  ชั้น ให้ครบถ้วน

>คลิกที่นี่ เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ<<

ใบงาน เรื่อง หน่วยประมวลผลกลาง


ใบงาน เรื่อง หน่วยประมวลผลกลาง

คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านคำถามต่อไปนี้ แล้วตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

คำถาม : ให้นักเรียนอธิบายลักษณะการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง  มาพอสังเขป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสืบค้นข้อมูล


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

หรือตามคำแนะนำจากครูผู้สอน

pretestm6-1
m6-3m6-4m6-5m6-7
posttest

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้น


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

หรือตามคำแนะนำจากครูผู้สอน

pretest m5-1
m5-2ใบงาน เรื่อง Search Engine

posttest