Monthly Archives: ธันวาคม 2014

ประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ สพม.24


23 ธันวาคม 2557 ครูเต้ ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ หลักสูตร 2551 ของ สพม.24  ณ ห้องทศพร  โรงแรมริมปาว
81 2 3 4 5 6 7

ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินผล การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 (สพม.24)


วันนี้ (3 ธันวาคม 2557) ครูเต้ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล เพื่อที่จะได้ทำการสรุปประเมินผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
1 2 3 4

ประชุมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพม.24


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ครูเต้ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพม.24 ณ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  โรงเรียนอนุกูลนารี  จากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  โดยมีคณะคุณครูจากหลายโรงเรียน มาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และจัดทำหลักสูตรสำหรับเป็นแกนกลางให้โรงเรียนได้ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1 2 3 4 5

อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภท E-learning


ครูเต้ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ซึ่งจัดโดย มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย   สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา   และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดขึ้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จ.ปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2557  จากการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ในการผลิตสื่อให้ตรงตามทฤษฏีพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน จะได้นำมาใช้ในโอกาสต่อไป