Monthly Archives: กันยายน 2015

ตัวแทนเข้าประกวดรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับประเทศ


ครูเทวัญ  ภูพานทอง ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แล้วเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ

12027758_10206468163335334_4986835063980516851_n

อบรมพัฒนาและผลิตสื่อครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปี 2558


ครูเทวัญ ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาและผลิตสื่อครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปี 2558 สหวิทยาเขตพลังผึ้ง  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนามนพิทยาคม
24-25 กันยายน 2558

1 2 3 4 5 6 16 17