Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

ใบงานเรื่อง อินเตอร์เน็ต


ใบงานเรื่อง อินเตอร์เน็ต

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกความสำคัญของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ว่ามีผลต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไร โดยตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง