Category Archives: หน่วยที่ 2 การจัดการสารสนเทศ

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่่อชีวิตประจำวัน


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตประจำวัน จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่่อชีวิตประจำวัน

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

ประโยชน์และลักษณะสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง ประโยชน์และลักษณะสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์และลักษณะสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

การจัดการสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง การจัดการสารสนเทศ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง การจัดการสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

ลักษณะของสารสนเทศที่ดี


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

แผนการเรียนรู้ที่ 12


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

pretest m12-1 m12-2 posttest

แผนการเรียนรู้ที่ 11


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

pretest m10-1 m10-2 posttest

แผนการเรียนรู้ที่ 09


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

pretest m9-1 m9-2 posttest

แผนการเรียนรู้ที่ 11


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

pretest m11-1  posttest