Category Archives: แผนการเรียนรู้ที่ 10

การจัดการสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง การจัดการสารสนเทศ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง การจัดการสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

ลักษณะของสารสนเทศที่ดี


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

แผนการเรียนรู้ที่ 11


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

pretest m10-1 m10-2 posttest