Category Archives: แผนการเรียนรู้ที่ 13

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่่อชีวิตประจำวัน


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตประจำวัน จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่่อชีวิตประจำวัน

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้