Category Archives: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติอินเตอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติอินเตอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติอินเตอร์เน็ต


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

หรือตามคำแนะนำจากครูผู้สอน

pretestm1-1

ใบงาน เรื่องอินเตอร์เน็ต

m1-2 m1-3 posttest