Category Archives: หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบอินเตอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบอินเตอร์เน็ต


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

หรือตามคำแนะนำจากครูผู้สอน

pretest m2-1ใบงาน เรื่อง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

m2-2 m2-3 m2-4ใบงาน เรื่อง บริการบนอินเตอร์เน็ต

m2-5ใบงาน เรื่อง ข้อดีและข้อจำกัดของอินเตอร์เน็ต

m2-6 posttest