Category Archives: หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เวิร์ลไวด์เว็บ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เวิร์ลไวด์เว็บ


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

หรือตามคำแนะนำจากครูผู้สอน

pretest m3-1 m3-2 m3-3 m3-4 posttest