Category Archives: รายวิชาครูเต้

ง30241


 

วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ง30241
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ง20241


รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รหัสวิชา ง20241
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1