Category Archives: โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6

ใบความรู้ เรื่อง รูปแบบรายงานโครงงานฯ


 ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

จากนั้นให้ โหลด ใบงาน เรื่อง รูปแบบโครงงานคอมพิวเตอร์  จากลิงค์นี้ไปทำ =>>  ใบงาน เรื่อง รูปแบบรายงานฯ
และอัพโหลดส่ง ในกลุ่ม เฟสบุ๊ค   โครงงาน ม. 6 https://www.facebook.com/groups/195231807331691/

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

ผลงาน Story Board ม.6/3 ปี 2557


ผลงาน Story Board ม.6/3 ปี 2557

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

ผลงาน Story Board ม.6/2 ปี 2557


ผลงาน Story Board ม.6/2 ปี 2557

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

ผลงาน Story Board ม.6/1 ปี 2557


ผลงาน Story Board ม.6/1 ปี 2557

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

ตรวจสอบกลุ่มที่ส่งงานบทที่1


ตัวอย่างรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้อง เข้าไปโหลดไฟล์ตัวอย่างรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ของรุ่นพี่ มาศึกษาดูเป็นแนวทางนะครับ
รูปแบบจะคล้าย ๆ กัน ให้เตรียมเนื้อหารูปภาพไว้ให้พร้อม เตรียมทำในคาบเรียนหลังสอบกลางภาคเป็นต้นไปครับ

>>รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์สมบูรณ์<<

การอัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น Youtube


เมื่อนักเรียนทำการตัดต่อไฟล์วิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ทำการอัพโหลดขึ้นสู่ Youtube  โดยนักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการอัพโหลดได้จากลิงค์ไฟล์เอกสารข้างล่างนี้ครับ

YouTube

>>คู่มือการใ้ช้งานอัพโหลด วิดีโอขึ้น Youtube<<

ส่งงานโครงงานคอมพิวเตอร์


ส่งงานโครงงานคอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนส่งลิงค์ไฟล์วิดีทัศน์ ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปได้ที่ช่องความเห็นด้านล่างนี้
โดยให้ใส่รายละเอียดชองชิ้นงานคือ
๑. ชื่อ เรื่อง
๒. ชื่อกลุ่ม
๓. ลิงค์ไฟล์ที่อัพไว้บนยูทูป

ใบงานที่ 3


ใบงานที่ 3

การเขียนข้อเสนอโครงงาน

ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ ใบงานกลุ่ม  จากลิงค์ที่ให้ เมื่อทำเสร็จ ให้อัพโหลดส่งไฟล์ ที่กลุ่ม Facebook โครงงานคอมพิวเตอร์ ปี 2557 โดยระบุชื่อ กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มให้เรียบร้อย

:: Download File ::

ใบงานที่ 2


ใบงานที่ 2

เรื่อง ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

คำสั่ง  จงยกตัวอย่างชื่อโครงงานมาทั้ง 5 ประเภท ประเภทละ 1 โครงงาน

ประเภทโครงงาน
ชื่อโครงงาน
1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 1………………………………………………………………………………….
2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 1………………………………………………………………………………….
3.โครงงานจำลองทฤษฎี 1………………………………………………………………………………….
4.โครงงานประยุกต์ใช้งาน 1………………………………………………………………………………….
5.โครงงานพัฒนาเกม 1………………………………………………………………………………….