คลังเก็บบล็อก

การวางแผนออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ คร่าว ๆ


โฆษณา

สื่อการสอนจาก Comstruct


สื่อการสอนที่สร้างจากโปรแกรม construct
แบบปฏิสัมพันธ์ลักษณะมัลติมีเดีย

การทำ PowerPoint Advanced Animation


เคล็ด (ไม่) ลับ PowerPoint Advanced Animation

เผยเคล็ด (ไม่) ลับ วิธีทำ Paper Animatoin ด้วย PowerPoint

 

การสร้างงานนำเสนอด้วย powerpoint อย่างง่าย ๆ


          ในการเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ในสิ่งที่นักเรียนควรจะได้ทราบไว้ก็คือ การสร้างงานนำเสนอ สำหรับครั้งนี้จะเป็นการสร้างงานนำเสนอจากโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 2013 (Powerpoint 2013)  นักเรียนสามารถศึกษาได้จากวิดีทัศน์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

การสร้างงานนำเสนอด้วย powerpoint อย่างง่าย ๆ

 ขอบคุณที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=DpTqnreVvJc

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์


แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 10 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล  ชั้น ให้ครบถ้วน

> คลิกที่นี่ เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ <<

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บราวเซอร์


คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบและศึกษาเนื้อหาตามลำดับจากบนลงล่าง

หรือตามคำแนะนำจากครูผู้สอน

pretest m4-1
ใบงานเรื่อง บราวเซอร์

m4-2m4-4
m4-5ใบงานเรื่อง ประโยชน์การสืบค้น

posttest

ง30241


 

วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ง30241
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ง20241


รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รหัสวิชา ง20241
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1