คลังเก็บบล็อก

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่่อชีวิตประจำวัน


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตประจำวัน จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่่อชีวิตประจำวัน

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

โฆษณา

ประโยชน์และลักษณะสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง ประโยชน์และลักษณะสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์และลักษณะสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

การจัดการสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง การจัดการสารสนเทศ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง การจัดการสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

ลักษณะของสารสนเทศที่ดี


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ จากวิดีทัศน์ และใบความรู้ด้านล่าง

วิดีทัศน์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ

วิดีทัศน์ เรื่อง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

ใบความรู้ เรื่องความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้

หน่วยแสดงผล


ให้นักเรียนเลือกศึกษาเนื้อหา เรื่อง หน่วยแสดงผล จากใบความรู้ด้านล่าง

ใบความรู้ เรื่อง หน่วยแสดงผล

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ แล้วบันทึกสรุปย่อลงในสมุดของตนเอง

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว หากมีข้อสงสัย ซักถาม เกี่ยวกับเนื้อหาในใบความรู้นี้ ให้แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอนี้