คลังเก็บบล็อก

วิทยากรอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ครูเทวัญ  ภูพานทอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การนำงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา